circular painting of nieghborhood in brown colors

ההבדל בין טיפול קוגניטיבי התנהגותי לטיפול דינאמי

עולם פנימי ועולם חיצוני-מציאותי הגישה הדינאמית “הטהורה” (הנקראת גם גישה פסיכואנליטית), גורסת ששינוי מותאם למטופל מתחיל מתוכו,  מתוך עולמו הפנימי. הגישה ההתנהגותית קוגניטיבית “הטהורה” מאמינה שכדאי שהשינוי יתחיל מבחוץ על ידי עיצוב התנהגות, עיצוב הסביבה  ושינוי צורת החשיבה של המטופל, ואלה בהמשך יביאו לשינוי בהרגשתו הפנימית העמוקה. גישה זו מחזיקה את האמונה של “fake it …

ההבדל בין טיפול קוגניטיבי התנהגותי לטיפול דינאמי לקריאה »